Poradnik eksperta 3

Podatnicy uzyskujący w 2022 r. dochody z prywatnego najmu opodatkowane skalą podatkową nadal nie mogą składać PIT-2

Na podstawie art. 32 ust. 3 updof, pracodawca obliczając zaliczki PIT od pracowniczych należności, uprawniony jest do zastosowania 1/12 kwoty zmniejszającej podatek wyłącznie w przypadku, gdy posiada złożone przez pracownika w ustawowym terminie oświadczenie PIT-2. W oświadczeniu tym pracownik, zaświadcza, że:

  • nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika,
  • nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
  • nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 updof,
  • nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z FP lub z FGŚP,
  • ten zakład pracy jest właściwy do stosowania omawianego zmniejszenia.

Z art. 44 ust. 3 updof wynika, że podatnicy, o których mowa w art. 44 ust. 1 updof są obowiązani wpłacać zaliczki miesięczne. Z kolei art. 44 ust. 1 updof, w brzmieniu obowiązującym do końca 2021 r., jako podmioty zobligowane do wywiązywania się z tego obowiązku wymienia w pkt 1 podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej, a w pkt 2 podatników osiągających przychody z najmu lub dzierżawy.

Z dniem 1 stycznia 2022 r. na mocy przepisów ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105 ze zm.), zwanej dalej ustawą nowelizującą, pkt 2 w art. 44 ust. 1 updof został uchylony.

Polski Ład wprowadził zmiany w ustawie o PIT m.in. w zakresie opodatkowania dochodów z najmu prywatnego. Zgodnie z nowymi przepisami, od 1 stycznia 2022 r., dochody te są opodatkowane wyłącznie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jednocześnie, na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy nowelizującej, podatnicy osiągający w 2022 r. przychody z najmu prywatnego, mają prawo stosować zasady opodatkowania tych dochodów obowiązujące na dzień 31 grudnia 2021 r. Przepis ten pozwala więc na opodatkowywanie dochodów z najmu prywatnego według skali podatkowej jeszcze w 2022 r. Podatnicy, którzy skorzystają z takiej możliwości, obowiązani są stosować w 2022 r. wszystkie przepisy ustawy o PIT dotyczące opodatkowania dochodów z najmu prywatnego, obowiązujące na dzień 31 grudnia 2021 r., w tym także przepis art. 44 ust. 1 pkt 2 updof.

Stąd też pracownik uzyskujący dodatkowo w 2022 r. dochody z najmu prywatnego opodatkowane według skali podatkowej nie spełnia warunków do złożenia PIT-2.

Źródło:  Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (553) z dnia 1.01.2022
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *