Poradnik eksperta 2

SLIM VAT 3 – projekt zmian od 1 października 2022 r.

MF rozpoczęło pre-konsultacje projektu zmieniającego ustawę o podatku od towarów i usług SLIM VAT 3. Zmiany mają wejść w życie w IV kwartale 2022 r. Według zapowiedzi MF, trzeci pakiet SLIM VAT ma usunąć wiele przestarzałych, niepotrzebnych już obowiązków spoczywających na firmach.

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian w ustawie o VAT w ramach pakietu SLIM VAT 3 i rozpoczyna pre-konsultacje projektu.

Zmiany, które ma wprowadzić projekt SLIM VAT 3 to między innymi:

L.p.Zmiany dotyczą:Zmiana:
 1Limitu dla małego podatnikaZostanie podniesiony limit dla małego podatnika z 1 200 000 do 2 000 000 zł.
 2Stosowania kursu walut do faktur korygującychZostanie uregulowane wprost w ustawie o VAT jaki kurs waluty stosować w przypadku faktur korygujących, gdy pierwotna została wystawiona w walucie obcej. W przypadku korekty „in minus” będzie zasadniczo powielany kurs jak dla pierwotnego rozliczenia. Wyjątkiem będą zbiorcze faktury korygujące. Natomiast w przypadku korekty „in plus” podatnik będzie stosował kurs średni danej waluty obcej ogłoszony przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.  
 3Korekty WDT, gdy otrzymano wymagane dokumenty z opóźnieniemZostanie doprecyzowane, że w przypadku gdy rozliczono WDT ze stawką krajową, a następnie otrzymano dokumenty z opóźnieniem to korekty należy dokonać w rozliczeniu za okres w którym powstał obowiązek podatkowy.
 4

Odliczeń VAT naliczonego z tytułu WNTZostanie wprowadzona rezygnacja z wymogu posiadania
faktury dotyczącej WNT przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu. Zatem po zmianie faktura nie będzie formalnym warunkiem odliczenia podatku.
 5Ustalania proporcjiZwiększono limit kiedy można uznać, że proporcja określona przez podatnika wynosi 100%. Będzie tak pod warunkiem że proporcja przekroczy 98% oraz kwota podatku  naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku będzie mniejsza niż 10 000 zł (obecnie 500 zł).
 6Korekty rocznejPodatnicy zyskają opcję rezygnacji z dokonania korekty, jeżeli różnica nie przekroczy 2 punktów procentowych oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu nie przekroczy 10 000 zł (drugi warunek dotyczy wyłącznie przypadku gdy rzeczywisty wskaźnik proporcji jest mniejszej od wskaźnika prognozowanego).
 7Faktur zaliczkowychZostanie wprowadzona możliwość rezygnacji z
obowiązku odrębnego wystawienia faktury zaliczkowej, jeżeli podatnik otrzyma całość lub
część zapłaty z tytułu zaliczki, w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym powstał
obowiązek podatkowy, w odniesieniu do czynności na poczet których tę zapłatę otrzymał.
 
 8Split payment-uZostanie dodany trzeci sposób pozwalający uwolnić się od odpowiedzialności solidarnej, w przypadku zmiany przez podatnika faktora, tj. po zawarciu porozumienia (umowy) pomiędzy faktorami a klientem, prowadzącego do zmiany wierzyciela wierzytelności wynikających z umowy dostaw towarów lub świadczenia usług przez dostawcę,
objętych umową faktoringu.
 9Kas rejestrującychNie będzie obowiązku drukowania dokumentów
wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących – tj.: raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych wystawianych przez podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy ich zastosowaniu. Rozwiązanie to będzie miało zastosowanie tylko do kas online, w tym kas wirtualnych.
 10Dodatkowego zobowiązaniaZostaną zmniejszone stawki dodatkowego zobowiązania: z 30% do 10% oraz z 15% do 5%, gdy podatnik sam dokona korekty przed lub po kontroli. Ponadto naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego będzie mógł odstąpić od ustalenia dodatkowego zobowiązania mimo stwierdzonych nieprawidłowości.
 11Procedur OSS i IOSSZostaną uregulowane zasady korekty sprzedaży rozliczanej w procedurze OSS lub IOSS po upływie 3 lat od złożenia deklaracji
 12Rachunków VATZostanie wprowadzona możliwość
uregulowania środkami z rachunku VAT dodatkowo:
· podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz odsetek za zwłokę w tym podatku,
· podatku od sprzedaży detalicznej oraz odsetek za zwłokę w tym podatku,
· opłaty od środków spożywczych oraz odsetek za zwłokę od tej opłaty,
· zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej produkcji oraz odsetek za zwłokę w tym podatku,
· podatku tonażowego oraz odsetek za zwłokę w tym podatku oraz
· opłaty, o której mowa w art. 92 ust. 11 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119) wraz z odsetkami za zwłokę od tej opłaty (tzw. podatku od małpek).
 13WIS-ówZostanie skonsolidowana procedura wydawania wiążących informacji, poprzez wyznaczenie dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, jako organu właściwego do wydawania WIT, WIP i WIA w ramach I instancji oraz rozpatrywania spraw
odwoławczych w ramach II instancji, celem ułatwienia przedsiębiorcom uzyskania wiążących informacji w jednym miejscu oraz zapewnienia jednolitości ww. wiążących
informacji w skali kraju. Ponadto zostanie ujednolicony system podatkowy w obszarze dotyczącym wydawania WIS
i WIA.

Źródło: Komunikat MF z 31 stycznia 2022 r. pr. „Prekonsultacje SLIM VAT 3 rozpoczęte” – www.mf.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *