Inwentaryzacja

Zbliża się koniec roku kalendarzowego.

Inwentaryzacja  –  bez względu na metodę, jaką jest przeprowadzana, ma na celu urealnienie danych w księgach rachunkowych.

W ustawie o rachunkowości nie uregulowano kwestii formalnych oraz technicznych dotyczących przeprowadzenia prac inwentaryzacyjnych. Każda jednostka, uwzględniając swoją specyfikę, musi zatem samodzielnie określić szczegółowe zasady przeprowadzenia inwentaryzacji.

Inwentaryzacji należy dokonać zasadniczo na ostatni dzień roku obrotowego. Przy czym rozpoczęcie inwentaryzacji niektórych składników majątku może nastąpić na 3 miesiące przed końcem roku obrotowego. Dotyczy to m.in.: materiałów, towarów i produktów gotowych, które są objęte ewidencją magazynową oraz należności, z wyłączeniem należności, które podlegają inwentaryzacji drogą weryfikacji. Ich inwentaryzację należy zakończyć do 15. dnia miesiąca następnego roku obrotowego.

Przeprowadzenie inwentury, czyli spisu zasobów lub majątku firmy, to istotny proces mający na celu dokładne ustalenie ilości, wartości i stanu poszczególnych składników.

Jak przeprowadzić procedurę inwentaryzacyjną krok po kroku:

 1. Przygotuj plan inwentaryzacyjny:
  • Określ zakres inwentury, obejmujący konkretne miejsca, produkty lub składniki majątku.
  • Sporządź harmonogram inwentaryzacji, uwzględniając obecność  pracowników i jak najmniejsze zakłócenia operacyjne.
 2. Powołaj zespół inwentaryzacyjny:
  • Utwórz zespół inwentaryzacyjny, który będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie spisu. Zadaniem zespołu będzie rzetelne sprawdzenie
   i odnotowanie każdego składnika majątku.
 3. Przygotuj dokumentację:
  1. Przygotuj aktualną dokumentację magazynową, listę zasobów lub ewidencję majątku.
 4. Zabezpiecz miejsca, gdzie przeprowadzana będzie inwentaryzacja:
  • Upewnij się, że miejsca przeznaczone do inwentaryzacji są bezpieczne i dostępne dla zespołu.
  • Zabezpiecz przed dostępem osób nieuprawnionych.
 5. Przegląd fizyczny:
  • Zespół inwentaryzacyjny powinien dokładnie sprawdzić każdy składnik majątku. Porównaj stan fizyczny z dokumentacją magazynową.
 6. Zapisz dane:
  • Wprowadzaj dane inwentaryzacyjne do systemu informatycznego lub na przygotowane karty inwentarzowe.
  • Zapisuj wszelkie różnice, uszkodzenia lub braki.
 7. Przeanalizuj i zaraportuj różnice:
  • Po zakończeniu inwentury, sporządź raport zawierający wyniki, uwagi i wnioski. Ustal przyczyny różnic między stanem faktycznym a dokumentacją.
  • Przekaż raport do odpowiednich działów lub osób odpowiedzialnych za zarządzanie majątkiem.
 8. Zaktualizuj dokumentację:
  • Dokonaj aktualizacji dokumentacji magazynowej na podstawie wyników inwentaryzacji.
  • Uwzględnij wszelkie skorygowane ilości, wartości lub informacje.

Pamiętaj, że przeprowadzenie inwentury wymaga precyzji, dokładności
i zaangażowania zespołu inwentaryzacyjnego. Regularne inwentaryzacje pozwalają utrzymać aktualność danych magazynowych i efektywnie zarządzać zasobami firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *